营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+13151620528

给我们发电子邮件

paley@verizon.net

Make事件所的伦敦办公楼改造规划获批

Author:赛博体育 - 赛博体育官网 - 赛博体育APP下载 In:2022-05-12 Make事件所的伦敦办公楼改造规划获批   Make事件所将把伦敦中部一座1980年月的办公楼改造成室第楼,并得到了核准。

  威斯敏斯特议会的计划者撑持Make事件所的规划,将办公楼改造成8层楼的私家公寓 ,底层是零售空间 。  办公楼将被拆除了到只剩下重要布局,外部将举行周全更新。办公原先是一家包装企业的总部,阁下是一个本地的掩护区 ,去年被1100万英镑购入。修建上的一只年夜钟将向下移一段间隔 。  该项目的开发商是LBS地产公司,施工已经经最先。赛博体育 - 赛博体育官网 - 赛博体育APP下载
【读音】:   Makeshì jiàn suǒ jiāng bǎ lún dūn zhōng bù yī zuò 1980nián yuè de bàn gōng lóu gǎi zào chéng shì dì lóu ,bìng dé dào le hé zhǔn 。

  wēi sī mǐn sī tè yì huì de jì huá zhě chēng chí Makeshì jiàn suǒ de guī huá ,jiāng bàn gōng lóu gǎi zào chéng 8céng lóu de sī jiā gōng yù ,dǐ céng shì líng shòu kōng jiān 。  bàn gōng lóu jiāng bèi chāi chú le dào zhī shèng xià zhòng yào bù jú ,wài bù jiāng jǔ háng zhōu quán gèng xīn 。bàn gōng yuán xiān shì yī jiā bāo zhuāng qǐ yè de zǒng bù ,gé xià shì yī gè běn dì de yǎn hù qū ,qù nián bèi 1100wàn yīng bàng gòu rù 。xiū jiàn shàng de yī zhī nián yè zhōng jiāng xiàng xià yí yī duàn jiān gé 。  gāi xiàng mù de kāi fā shāng shì LBSdì chǎn gōng sī ,shī gōng yǐ jīng jīng zuì xiān 。

发表评论